Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Ekonomia

Nadrzędnym celem DB Schenker Logistics jest sprawna organizacja dostaw towarów na polskim i światowych rynkach. W ten sposób „Dostarczamy przyszłość” czyli wspieramy konkurencyjność naszych klientów, rozwijając siebie i współpracujących dostawców. Stawiamy na skuteczność, współodpowiedzialność i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Jesteśmy operatorem logistycznym. Oferujemy naszym klientom rozwiązania z wykorzystaniem transportu drogowego, kolejowego, oceanicznego, lotniczego oraz magazynowanie. Obsługujemy czołowych producentów, importerów i eksporterów z najważniejszych branż. Dzięki kompleksowości naszej sieci towary klientów w ciągu 24 godzin trafiają od nadawców do odbiorców. W każdym z naszych 17 oddziałów na terenie Polski codziennie odbieramy przesyłki od producentów i firm handlowych. W naszych terminalach są one przeładowywane według ich przeznaczenia. Następnego dnia towary trafiają do odbiorców - na linie produkcyjne lub sklepowe półki. Zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów organizujemy również transport pomiędzy światowymi ośrodkami handlu i przemysłu. Współpracujemy z dostawcami np. przewoźnikami drogowymi, którzy dysponują samochodami ciężarowymi oraz zatrudniają kurierów. Współpracujemy również z armatorami morskimi, liniami lotniczymi.

Strategia zrównoważonego rozwoju

ZWIŃROZWIŃ
Nasza strategia zrównoważonego rozwoju zbudowana jest na 3 filarach:
ekonomii, społeczeństwie i środowisku. Budujemy kulturę Lean, która zakłada ciągłe doskonalenie w każdym obszarze.
W codziennej pracy kładziemy nacisk na wywiązywanie się z obietnic, danych klientom, pracownikom i naszym dostawcom.
Nasze priorytety to:
wypełnianie zobowiązań
 • skuteczna obsługa przesyłek naszych klientów. Sumienne wywiązywanie się z obietnic, budowanie długofalowych relacji z klientami opartych na uczciwości, szacunku i wzajemnym zaufaniu,
 • systematyczne badanie i doskonalenie procesów produkcyjnych pod kątem terminowości dostaw, wiarygodności danych i eliminowania potencjalnych marnotrawstw,
bezpieczeństwo
 • bezpieczne i stabilne warunki pracy i rozwoju. Naszym celem jest „zero wypadków przy pracy”. Podejmujemy w tym kierunku wiele działań, takich jak szkolenia, lekcje jednotematyczne czy odprawy przy tablicach,
 • bezpieczeństwo drogowe - systematyczne szkolenia i zwiększanie świadomości w tym zakresie,
 • ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa firmy: ochrona fizyczna obiektów, nadzór nad transportem przesyłek, szkolenia pracowników i kurierów, ochrona informacji, cykliczne audyty bezpieczeństwa,
dbałość o środowisko i relacje z interesariuszami
 • nacisk na redukcję emisji CO2 oraz oszczędne zużycie wody, prądu, folii i papieru,
 • współodpowiedzialność za dostawców usług oraz dialog z interesariuszami,
uczciwość i etyka
 • budowanie świadomości w zakresie etyki i compliance – zgodności z prawem - wśród pracowników i dostawców (np. kodeks etyczny dla dostawców czy Program – Business Partner Compliance).

Usługi - kompleksowe rozwiązania logistyczne

ZWIŃROZWIŃ

Dostarczamy przyszłość. Wspieramy przewagę konkurencyjną i realizację ekonomicznych i ekologicznych celów naszych klientów. Badamy rynek, aby udoskonalać i wzbogacać nasze usługi. Kładziemy nacisk na innowacyjność. Budujemy kulturę Lean, mając na celu osiąganie wysokiej jakości, niskich kosztów i krótkich terminów realizacji.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu, magazynowania oraz nowoczesnych technologii. Dbamy o bezpieczeństwo ludzi i przesyłek oraz o środowisko naturalne podczas wykonywania zleconych nam usług.

Rozwiązania oparte na transporcie lądowym

 • DB SCHENKERsystem - rozwiązania z wykorzystaniem palet do zabezpieczenia towarów
 • DB SCHENKERparcels - przesyłki paczkowe
 • DB SCHENKERdirect - bezpośrednie przesyłki lądowe częściowe i całopojazdowe
 • DB SCHENKERrailog - logistyka kolejowa

Rozwiązania oparte na transporcie lotniczym

 • DB SCHENKERjetcargo first - ekspresowa dostawa
 • DB SCHENKERjetcargo business - szybka dostawa
 • DB SCHENKERjetcargo economy - standardowy czas realizacji

Rozwiązania oparte na transporcie oceanicznym

 • DB SCHENKERcombine - oceaniczna drobnica kontenerowa (LCL)
 • DB SCHENKERcomplete - przesyłki całokontenerowe (FCL)
 • DB SCHENKERprojects - ładunki niekonwencjonalne, ponadgabarytowe
 • DB SCHENKERskybridge - połączenie rozwiązań lotniczych i oceanicznych

Logistyka magazynowa

Prowadzimy magazyny logistyczne dla klientów z różnych branż zlokalizowane w okolicach największych centrów biznesowych Polski. Oferujemy kompleksową obsługę: wraz z usługami magazynowymi , także transport i dystrybucję.

Usługi specjalne

 • Przesyłki ponadgabarytowe : dedykowane projekty logistyczne dla przesyłek, które ze względu na swoje rozmiary, ciężar lub specyfikę przewozu, wymagają indywidualnych rozwiązań
 • ADR, IATA DGR, IMDG, RID - obsługa logistyczna towarów niebezpiecznych w transporcie i magazynowaniu
 • Logistyka sportu - kompleksowe usługi dla różnych grup klientów odpowiedzialnych za organizację dużych imprez sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, międzynarodowe wydarzenia sportowe

Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług

ZWIŃROZWIŃ

Ciągle się doskonalimy. Stosujemy szereg wskaźników, które mają na celu kontrolę realizowanej usługi na różnych etapach.

Dbając o stabilność i doskonalenie naszych procesów, zgodnie z naszą misją i wizją zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo i wspieramy rozwój ich biznesów.

Mierzymy terminowość i kompletność dostaw przesyłek, oraz poprawność fakturowania (DIFOTAI – Delivery In Full On Time Error Free Accurately Invoiced). Wskaźnik ten informuje o tym czy przesyłki zostały dostarczone kompletnie i bezbłędnie (bez uszkodzeń, zaginięć, z terminowo rozliczonymi dokumentami zwrotnymi i potwierdzoną dostawą do odbiorcy), na czas i czy zostały poprawnie zafakturowane. Mierzymy także reklamacje end to end (od daty zaistnienia zdarzenia będącego powodem złożenia reklamacji do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w jej sprawie).

Na bieżąco wdrażamy działania doskonalące i monitorujemy osiągane wyniki. Stosujemy nowe rozwiązania, jak np. wyposażenie 2000 naszych kurierów w urządzenia mobilne, co umożliwia bieżące informowanie klienta o statusie jego przesyłek.

Dbamy o bezpieczeństwo kurierów i przewożonych towarów

ZWIŃROZWIŃ

Od 2010 roku prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa logistycznego dedykowane przewoźnikom (właścicielom firm transportowych współpracującym na stałe z DB Schenker Logistics) oraz naszym kurierom (zatrudnianym przez przewoźników). Naszym celem jest budowanie świadomości wśród przewoźników i kurierów dotyczącej zagrożeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania usługi transportu i co należy zrobić, aby im zapobiec.

Ponad 2238 kurierów
przeszkoliliśmy z bezpieczeństwa w ruchu krajowym i międzynarodowym (status szkoleń od rozpoczęcia programu do czerwca 2015). W latach objętych raportem szkolenie ukończyło 733 kurierów.

Celem naszej działalności jest dostarczanie usług wysokiej jakości, zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, kurierom i wszystkim interesariuszom. Szczególną uwagę zwracamy na transport towarów niebezpiecznych (ADR). Oprócz wymaganego przepisami Doradcy ds. ADR (Doradca DGSA) posiadamy również w naszych lokalizacjach grupę kilkudziesięciu Specjalistów ds. ADR czuwających nad bezproblemowym transportem towarów niebezpiecznych. Nasi kurierzy przechodzą systematyczne szkolenia w tym obszarze.

Szczególną uwagę zwracamy
na transport towarów niebezpiecznych (ADR).

Dbamy o to, by auta były wyposażone w nowoczesne systemy telematyczne, monitorujemy kluczowe przewozy w ruchu krajowym i międzynarodowym. Umożliwia nam to szybką reakcję w przypadku zagrożenia.

Systematycznie wykonujemy audyty bezpieczeństwa, których celem jest wskazanie korytarzy tras i parkingów, które rekomendujemy naszym kurierom, jako miejsca sprawdzone i bezpieczne.

Ważną rolę w naszej firmie pełnią Menedżerowie Bezpieczeństwa.
Ich zadaniem jest diagnoza przyczyn uszkodzeń i zaginięć przesyłek w procesie transportu. Pomocna w tym zakresie jest współpraca z klientami, wymiana dobrych praktyk i wiedzy o odpowiednim zabezpieczeniu towaru.

Na bieżąco weryfikujemy cały proces obsługi przesyłek w naszych terminalach a poprzez monitoring wszelkich nieprawidłowości podejmujemy efektywne działania korygujące.

Dbamy o poufność powierzonych nam informacji, wykorzystanie danych jedynie dla zapewnienia wysokiej jakości obsługi naszych klientów.

Plany Ciągłości Działania

Celem wdrożenia Planów Ciągłości Działania jest:

 • jak najszybsza eliminacja negatywnych skutków ewentualnej awarii lub katastrofy,
 • przywrócenie normalnego trybu działania i zdolności operacyjnej tak, aby kontrahenci nie odczuli negatywnych następstw zaistniałej sytuacji.

Dbamy o bezpieczeństwo informacji

ZWIŃROZWIŃ

Dbamy o właściwy sposób przesyłania danych pomiędzy klientem i operatorem logistycznym, zapewniając ich pełne zabezpieczenie przed niepożądanymi osobami czy systemami.

Operator logistyczny i klient codziennie wymieniają się wieloma danymi,
w oparciu o które planowane są działania rynkowe. Mając na uwadze dobro kontrahentów, dbamy o jakość informacji, ich właściwy przepływ - aby były one sprawdzone, wiarygodne oraz łatwo dostępne.

W DB Schenker Logistics zachowujemy pełną poufność danych, co wymaga właściwego zabezpieczenia naszych systemów informacyjnych na wypadek próby kradzieży danych. W dobie globalizacji i licznych cyber-przestępstw, zapobieganie naruszenia poufności informacji, stanowi podstawę bezpieczeństwa procesów logistycznych.

Jako pierwsza firma w branży, uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.
Certyfikat potwierdza dbałość o dostęp do informacji jedynie dla osób uprawnionych, integralność – rozumianą jako spójność informacji i systemów, które je przetwarzają – oraz ochronę poufności danych na właściwym poziomie.

Innowacyjność: Kaizen – dobra zmiana

ZWIŃROZWIŃ
W 2014 roku 86% pracowników zgłosiło Kaizeny.
Kaizeny oznaczają dla nas:
Pomysły
wdrożone
Pomysły
z wykorzystaniem narzędzi rozwiązywania problemów
Pomysły
dotyczące poprawy jakości, bezpieczeństwa pracy lub eliminacji marnotrawstwa
Tabela 3. Pomysły zgłoszone i wdrożone w latach 2013-2014
Rok Liczba pomysłów
zgłoszonych
Liczba wdrożonych kaizenów
i pozostałych pomysłów
2013 2739 2268
2014 2223 1812

Efektywne procesy

ZWIŃROZWIŃ

W ramach wdrażanej kultury Lean osiągane wyniki omawiane są podczas codziennych odpraw zarówno z pracownikami firmy jak i przewoźnikami / kurierami. W ich trakcie definiowanie są problemy w realizacji zakładanych celów. Następnie proponujemy działania mające na celu ich rozwiązanie.

Wdrażane działania podlegają kolejnym cyklom PDCA (Plan, Do, Check, Act), aby na bieżąco dostosowywać się do zmieniającej rzeczywistości.