Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Ekonomia

Nadrzędnym celem DB Schenker Logistics jest sprawna organizacja dostaw towarów na polskim i światowych rynkach. W ten sposób „Dostarczamy przyszłość” czyli wspieramy konkurencyjność naszych klientów, rozwijając siebie i współpracujących dostawców. Stawiamy na skuteczność, współodpowiedzialność i bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw.

Współpraca z dostawcami

DB Schenker Logistics jako lider w branży logistycznej współpracuje i rozwija relacje biznesowe z dostawcami produktów i usług, którzy oferują najwyższe standardy współpracy oraz konkurencyjne warunki handlowe.
Najważniejszą grupą dostawców
są dla nas przewoźnicy oraz kurierzy.

Kodeks Dostawców

ZWIŃROZWIŃ
Zgodnie z przyjętą Strategią Odpowiedzialności Społecznej DB Schenker Logistics,
wymagamy od naszych dostawców przestrzegania Kodeksu Dostawców. Kodeks powinien być zaakceptowany przez dostawcę na etapie składania oferty. Akceptacja Kodeksu jest koniecznym elementem oceny potencjału dostawcy.

Od naszych dostawców wymagamy:

 • respektowania obowiązującego prawa pracy, w tym szczególnie BHP, czasu pracy i przepisów dotyczących wynagrodzeń,
 • poszanowania norm etycznych,
 • przestrzegania powszechnie przyjętych praw człowieka, w tym przeciwdziałaniu dyskryminacji,
 • spełnienia prawnie wiążących oraz dobrowolnych norm środowiskowych w procesie produkcyjnym, magazynowaniu, transporcie oraz w samym produkcie lub usłudze,
 • stosowania innowacyjnych, energooszczędnych i ekologicznych technologii.

Kultura współodpowiedzialności

ZWIŃROZWIŃ

Zależy nam, aby nasi dostawcy rozumieli i stosowali przyjęte w DB Schenker Logistics wartości:

 • zadowolenie klientów i partnerów handlowych,
 • uczciwość i rzetelność,
 • profesjonalizm,
 • zaufanie i współpraca,
 • doskonalenie i rozwój.

Kodeks Dostawców
zostaje zastąpiony w maju 2015 Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych, który rozszerza dotychczasowe zasady o zagadnienia dotyczące antykorupcji.

Polityka Zakupowa DB Schenker Logistics

ZWIŃROZWIŃ

Polityka Zakupowa DB Schenker Logistics to kolejny dokument regulujący kwestię współpracy z Dostawcami. Nadrzędnym Celem Polityki Zakupowej jest:

 • zapewnienie wydajnego i skutecznego procesu pozyskiwania produktów i usług dostępnych na rynku,
 • zapewnienie transparentnego i etycznego postępowania przy wyborze ofert,
 • skuteczne zarządzanie dostawcami - zewnętrznymi zasobami firmy,
 • utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji z dostawcami,
 • wsparcie realizacji Polityki Odpowiedzialnego Biznesu (CSR Corporate Social Responsibility).

Współpraca z przewoźnikami

ZWIŃROZWIŃ

Dodatkowe zasady i wytyczne odnoszą się do współpracy z przewoźnikami. Od tej grupy dostawców wymagamy:

 • aktualnych i wiarygodnych dokumentów firmowych i przewozowych,
 • możliwości dostarczania usług zgodnych ze standardami obowiązującymi w DB Schenker Logistics oraz ustalonymi z klientami wymaganiami,
 • preferowanego taboru: normy środowiskowe Euro 5 i 6, pojazdy koloru białego, wyposażone w GPS (do realizacji zleceń o podwyższonym ryzyku).

Schenker Carrier Application (SCA)
W obszarze związanym z zarządzaniem przewoźnikami DB Schenker Logistics korzysta z koncernowej aplikacji klasy CRM, która służy również do oceny okresowej przewoźników. Każdy Przewoźnik posiadający umowę jest oceniony przynajmniej 4 razy w roku, według jasno określonych kryteriów.

Na łączną ocenę wpływają m.in.:

sposób zarządzania
kuriermi
jakość realizowanych
zadań przez kurierów
i współpracy z klientami
szkolenia kurierów
i ich przygotowanie
do pracy
Stan,
utrzymanie
i bezpieczeństwo pojazdów

Jeśli jakość świadczonych przez dostawcę usług znacznie się obniża lub mamy sprawdzone informacje, że partner narusza zasady określone przez nas w Kodeksie Etycznym, w pierwszej kolejności upominamy go i dajemy szanse na wprowadzenie działań naprawczych.

Gdy działania te nie zostaną podjęte lub nie przynoszą oczekiwanych skutków współpraca jest rozwiązywana.

Wspólne projekty

ZWIŃROZWIŃ

Bardzo cenimy wiedzę i wkład pracy naszych dostawców w rozwój DB Schenker Logistics. Dlatego też zapraszamy wybranych dostawców do udziału w wielu projektach. Uczestnicząc w zespołach projektowych, dostawcy mogą lepiej poznawać nasze potrzeby i jako eksperci proponować najlepsze rozwiązania.

W konkursach ofert, zawsze staramy się jasno precyzować wymagania dla dostawców, wyraźnie określając również warunki dobrej oferty. Zawsze udzielamy informacji zwrotnej, a o problemach rozmawiamy w otwarty sposób: – organizujemy spotkania – warsztaty z dostawcami, na których zazwyczaj staramy się wspólnie wypracować satysfakcjonujące rozwiązania.

Zapraszamy naszych dostawców do projektów wolontariackich
w każdej edycji Programu Czas Pomagania średnio uczestniczy 43 przewoźników i 100 kurierów. Dostawcy wspierają również nasze zaangażowanie w programie Szlachetna Paczka.