Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O firmie

Wchodzimy w skład międzynarodowej grupy DB Schenker, która jest częścią koncernu Deutsche Bahn AG. Grupa DB Schenker jest wiodącym dostawcą zintegrowanych usług logistycznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 20 miliardów Euro.

Ład korporacyjny

Zgodnie z polskim kodeksem spółek handlowych Schenker Sp. z o.o. posiada Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenia Wspólników

ZWIŃROZWIŃ

99,65 % kapitału zakładowego należy do spółki DB Polska Holding sp z o.o. z siedzibą w Zabrzu, a pozostałe 0,35 % do 217 udziałowców indywidualnych. Pod względem pochodzenia kapitału Schenker Sp. z o. o., z uwagi na to, że DBPH jest spółką polską, jest to kapitał polski.

Wykres 1. Kapitał zakładowy firmy Schenker Sp. z o. o.

Rada nadzorcza

ZWIŃROZWIŃ

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem organizacji. W jej skład wchodzi trzech członków powoływanych na trzyletnią kadencję: Goran Aberg - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mikael Dalenius i Karsten Keller.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, nie jest pracownikiem ani Dyrektorem Zarządzającym Schenker Sp. z o.o. Obowiązki Dyrektora Zarządzającego pełni Prezes Zarządu powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Funkcję Prezesa pełni Janusz Górski, tworząc jednoosobowy Zarząd.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Umowę spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Gwarantuje to uniknięcie konfliktu interesów. Rada spotyka się minimum 2 razy w roku, a także pracuje na bieżąco (indywidualne spotkania, maile, telefony). Rada wykorzystuje do zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi wyniki audytów wewnętrznych, audytów kwartalnych firm doradczych, audytów procesowych.

Zgromadzenie Wspólników raz w roku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i decyduje o udzielanym absolutorium członkom Rady na następny rok.

Za pośrednictwem Zarządu Pracownicy i udziałowcy mają możliwość zgłaszania rekomendacji do Rady Nadzorczej w formie pisemnej.

Kierujemy się wartościami

ZWIŃROZWIŃ
Nasza wizja
Dostarczamy przyszłość
Nasza misja
Dodajemy wartości
Uwalniamy zasoby
Nasze wartości
Zadowolenie klienta
Uczciwość i rzetelność
Profesjonalizm
Zaufanie i współpraca
Doskonalenie i rozwój

DB Schenker Logistics w Polsce znalazł się wśród 57 polskich firm, które podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. Potwierdza ona nasze zaangażowanie w osiągniecie celów strategicznych zapisanych w raporcie Wizja Zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050.

Nasza firma zdecydowała się podpisanie dokumentu, ponieważ Wizja 2050 jest spójna z założeniami strategii DB Schenker Logistics. W dokumencie deklarujemy m.in., że będziemy prowadzić działalność biznesową w oparciu o dialog i zaufanie, podnosić poziom etyki w biznesie, promować nowe technologie, współpracować z ośrodkami akademickimi, stwarzać pracownikom możliwości rozwoju, a także zmniejszać zużycie energii i ograniczać negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zarządzanie etyką i zgodnością z prawem

ZWIŃROZWIŃ

Stworzyliśmy System Zarządzania Etyką i Zgodnością w celu zapewnienia zachowań etycznych i zgodnych z prawem przez naszych pracowników i partnerów. Nad jego prawidłowością czuwają:

 • Krajowy Specjalista ds. Zgodności z Prawem i Etyką (Compliance Officer),
 • Komitet ds. Zgodności z Przewodniczącym Prezesem Schenker sp. z o.o.

Nasze podstawowe zasady
spisane są w materiale Etyka – Kodeks Postępowania oraz w Kodeksie Etycznym Schenker Sp. z o.o. - stworzonym przez pracowników, przewoźników i kurierów.

System Zarządzania Etyką i Zgodnością uzupełnia Polityka Poszanowania godności w miejscu pracy oraz Polityka Postępowania w przypadku naruszeń norm wynikających z zasad obowiązujących w koncernie.

Filary zarządzania etyką i zgodnością

System Zarządzania Etyką i Zgodnością jest oparty na trzech kluczowych elementach:

Zapobieganie
Projektowanie lub zmiana procesów biznesowych w celu zapobiegania zachowaniom niezgodnym z przepisami lub nieetycznym
Wykrywanie
Rozpoznawanie i ocena ryzyk oraz słabych punktów
Reagowanie
Ciągłe ulepszanie i naprawianie w celu ograniczenia rozpoznanych ryzyk

Business Partner Compliance

Dbamy o etykę i zgodność z prawem w łańcuchach dostaw. Opracowaliśmy i wydaliśmy „Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych” dostępny na naszej stronie internetowej pod linkiem www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start/biznes-odpowiedzialny-spolecznie/codeofethicsbmgj.html

Ten oraz inne dokumenty, związane z etyką w biznesie, są ważnym sygnałem dla klientów i dostawców, że firma jest odpowiedzialnym i wiarygodnym partnerem.

Ważne dla DB Schenker Logistics dokumenty regulujące kwestie etyki i zgodności z prawem

Podstawowe akta prawne

Polski Kodeks karny

Polskie ustawy dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów:

 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)

Ustawa o przeciwdziałaniu korupcji w Wielkiej Brytanii (UK Bribery Act)

Podstawowe regulacje wewnętrzne

Etyka – Kodeks postępowania

Kodeks etyczny Schenker Sp. z o.o.

Polityka w sprawie zgodności z ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych

Polityka poszanowania godności w miejscu pracy

SOP RM08 Compliance&Compliance Guidelines

SOP RM09 Sanction List Screening

101.02 10 Corporate Guideline Risk Minimization

SOP RM05 Corporate Crisis Management Plan

Wytyczne dotyczące:

 • upominków i korzyści,
 • walki z korupcją,
 • kontaktów z konkurencją,
 • konfliktu interesów,
 • ochrony aktywów,
 • zgodności z przepisami po stronie klienta,
 • przestrzegania prawa przez partnerów biznesowych.

Szkolenia z etyki

Wszyscy pracownicy
są każdego roku szkoleni w zakresie Etyki – Kodeksu Postępowania. Szefowie prowadzą również regularne dyskusje z pracownikami na temat etyki w biznesie. W raportowanym okresie 2013-2014 nie było potwierdzonych incydentów korupcji.

Szkolenia podnoszą świadomość ryzyk i pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami:

 • odbywają się w systemie e-learningowym lub tradycyjnie,
 • prowadzimy szkolenia kaskadowo, począwszy od kierownictwa wysokiego szczebla, poprzez liniowe do pracowników operacyjnych,
 • każdego roku odbywają się dyskusje w zespołach na temat Etyki – Kodeksu Postępowania.

W badanym okresie przeszkoliliśmy 100% pracowników z Etyki – Kodeksu Postępowania. Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty z etyki i zgodności w łańcuchach dostaw dla Przewoźników na 4 spotkaniach regionalnych.

Gra Fair Play

Gra jest bardzo skuteczną forma szkolenia, w łatwy i atrakcyjny sposób angażuje uczestników, którzy lepiej rozumieją poszczególne zagadnienia i lepiej je zapamiętują.

1144 pracowników
wzięło udział w grze Fair Play w 2014 r. Gra jest kontynuowana w organizacji (w pierwszym kwartale 2015 przeszkolono 100% pracowników) oraz wśród grup naszych interesariuszy, np. na uczelniach.

Alert Line - Infolinia Compliance

Wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci mają możliwość zgłoszenia zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami etyki. W tym celu udostępniamy Infolinię DB Schenker Alert Line.

Dostępne są dwa kanały komunikacyjne:

W raportowanym okresie nie odnotowaliśmy zgłoszeń niezgodności od pracowników, klientów czy partnerów.

Nie odnotowaliśmy również żadnych potwierdzonych przypadków korupcji.

Strategia, kierunek, cel

ZWIŃROZWIŃ

Rozwijamy się w zrównoważony sposób. Budujemy kulturę Lean. Stale się doskonalimy i eliminujemy marnotrawstwa. W ten sposób dostarczamy wartość klientom, pracownikom i partnerom. Chcemy być preferowanym pracodawcą i sąsiadem. Budujemy relacje ze społecznościami lokalnymi. Prowadzimy biznes uwzględniając cele ekologiczne.

Ekonomia,
Społeczeństwo,
Środowisko
to trzy kierunki naszej strategii
Ekonomia
Klient i Jakość.
Rentowny wzrost.
Kierunkiem strategicznym CSR w tym obszarze jest Odpowiedzialny Łańcuch dostaw, a nasze cele to: partnerskie relacje z klientami, przewoźnikami oraz innymi dostawcami.
Społeczeństwo
Kultura Lean.
Satysfakcja pracowników.
Chcemy być preferowanym pracodawcą i sąsiadem. Nasze cele to m.in. rozwój pracowników i kurierów, bezpieczne warunki pracy i współpraca ze społecznościami lokalnymi.
Środowisko
Oszczędne zużycie surowców.
Redukcja emisji i hałasu.
Jesteśmy pionierem zielonej logistyki. Naszym celem jest wprowadzenie ekologicznych usług oraz zmniejszenie emisji CO2 w łańcuchach dostaw

Dialog z interesariuszami

ZWIŃROZWIŃ

Zdefiniowaliśmy grono kluczowych odbiorców naszych działań, do których włączyliśmy m.in.: klientów, pracowników, kluczowych dostawców – przewoźników i kurierów, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz uczelnie i studentów.

Dialog z interesariuszami

Nie zgadujemy – PYTAMY

ZWIŃROZWIŃ

Wymiana doświadczeń z uczestnikami rynku, którzy mają wpływ na nasze działania i na których my również wpływamy, jest dla nas bardzo ważna.

Prowadzimy dialog z interesariuszami w oparciu o międzynarodowy standard AA 1000, który opiera się na trzech zasadach: włączania, istotności oraz odpowiadania. Na podstawie stworzonej w 2008 roku i zweryfikowanej w 2015 roku mapy kluczowych interesariuszy, włączyliśmy ich w proces tworzenia raportu za lata 2013-2014. Zorganizowaliśmy warsztaty wewnętrzne i sesje wywiadów z interesariuszami. Zgłaszali oni swoje opinie i oczekiwania względem nas jako firmy społecznie odpowiedzialnej. W efekcie powstała lista oczekiwań interesariuszy, które zostały uwzględnione m.in. w doborze treści niniejszego raportu.

Dbając o skuteczność w biznesie i satysfakcję naszych partnerów prowadzimy cykliczne badania satysfakcji pracowników, kluczowych dostawców (przewoźników i kurierów), klientów i odbiorców klientów.

Dzielimy się wiedzą z rynkiem

ZWIŃROZWIŃ
Spotkanie z guru Lean Masaaki Imai.
W październiku 2014 roku w siedzibie warszawskiego oddziału DB Schenker Logistics zorganizowaliśmy dla naszych klientów i menedżerów spotkanie z guru Lean Masaaki Imai.

Współpracujemy z naszymi interesariuszami:

 • Organizujemy warsztaty z klientami mające na celu doskonalenie współpracy. Dzielimy się wiedzą z zakresu budowania kultury Lean, bezpieczeństwa i odpowiedzialnego podejścia do zarządzania firmą i pracownikami.
 • Każdego roku organizujemy średnio 4 konferencje dla współpracujących z nami firm przewozowych, na temat sytuacji na rynku, trendów, oczekiwań klientów. Budujemy również świadomość ekologiczną, rozmawiamy o etyce i compliance.
 • Szkolimy kurierów (obsługa klienta, zasady bezpieczeństwa w terminalach i na drodze, ekologiczna jazda, pierwsza pomoc).
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi. Jesteśmy partnerem SGH, prowadzimy wspólny przedmiot dla studentów „Zarządzanie firmą przyszłości”. Nasi menedżerowie biorą udział w wykładach, dzieląc się praktyczną wiedzą ze studentami. Organizujemy warsztaty poświęcone CSR i compliance. Posiadamy serwis www dedykowany studentom.
 • Prezes Janusz Górski jest członkiem Rady Programowej SGH, a także Rady Programowej Global Compact.
 • Nasi prelegenci są obecni na konferencjach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących logistyki, CSR, zarządzania projektami, compliance.
 • W ramach programu „Czas Pomagania” wolontariusze DB Schenker budują w społecznościach lokalnych świadomość ekologiczną i związaną z bezpieczeństwem na drogach.
 • Poprzez badanie „DB Schenker jako preferowany sąsiad” skierowane do społeczności lokalnych budujemy świadomość na temat CSR.
 • Opublikowaliśmy wiele materiałów w ogólnopolskich i lokalnych mediach na tematy związane z CSR.