Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

O raporcie

Treść raportu za lata 2013 – 2014 obejmuje istotne aspekty raportowania dla spółki DB Schenker Logistics w Polsce, nazwa prawna: Schenker Sp. z o.o. (okres od 1.01.2013 do 31.12.2014). Raport po raz pierwszy został przygotowany według najnowszej wersji wytycznych raportowania Global Reporting Initiative GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.

Tabela GRI

W Tabeli GRI zostały wskazane definicje wskaźników oraz odwołanie do miejsca ich prezentacji.

    Wskaźniki ujęte w sekcjach Link
O firmie
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii List Prezesa
II.1.O DB Schenker Logistics
Profil organizacyjny
G4-3 Nazwa organizacji DB Schenker Logistics w Polsce
G4-4 Główne marki, produkty.  Opis produktów firmy - pozwalający na zrozumienie biznesu firmy i jednocześnie na komunikację produktów klientom DB Schenker Logistics w Polsce
Grupa DB w Polsce
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji DB Schenker Logistics w Polsce
G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje DB Schenker na świecie
G4-7 Struktura właścicielska i forma prawna organizacji Ład korporacyjny
G4-8 Obsługiwane rynki z charakterystyką klientów DB Schenker Logistics w Polsce
G4-9 Skala działalności organizacji DB Schenker Logistics w Polsce
Wyniki finansowe
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach i / lub w krajowych / międzynarodowych organizacjach Organizacje i stowarzyszenia
II.2. Ład korporacyjny
Profil organizacyjny
G4-15 Zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inicjatywy Kierujemy się wartościami
Dzielimy się wiedzą z rynkiem
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Dialog z interesariuszami
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Dialog z interesariuszami
G4-26 Podejście do angażowana interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Nie zgadujemy – PYTAMY
Dzielimy się wiedzą z rynkiem
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy i odpowiedź organizacji Nie zgadujemy – PYTAMY
Nadzór
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Rada nadzorcza
Zasada ostrożności
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania Zgromadzenia Wspólników
Rada nadzorcza
Etyka i rzetelność
Aspekty: Zarządzanie kwestiami etyki i compliance; Etyka w łańcuchu dostaw
G4-DMA Przeciwdziałanie korupcji Zarządzanie etyką i zgodnością z prawem
G4-56 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki Zarządzanie etyką i zgodnością z prawem
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia pracowników w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Zarządzanie etyką i zgodnością z prawem
G4-SO5 Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania Zarządzanie etyką i zgodnością z prawem
II.3. Systemy Zarządzania
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania System zarządzania
Ekonomia
III.1. Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Wskażniki ogólne
G4-4 Główne marki, produkty.  Opis produktów firmy - pozwalający na zrozumienie biznesu firmy i jednocześnie na komunikację produktów klientom Usługi - kompleksowe rozwiązania logistyczne
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
G4-8 Obsługiwane rynki z charakterystyką klientów; Usługi - kompleksowe rozwiązania logistyczne
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji Odpowiedzialny łańcuch dostaw
Aspekty: wachlarz oferowanych usług, w tym usługi dodatkowe i innowacyjne ; jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wachlarz oferowanych usług, w tym usługi dodatkowe i innowacyjne Usługi - kompleksowe rozwiązania logistyczne
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług” Jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta Satysfakcja klientów
III.2. Relacje z klientami
Wskażniki ogólne
G4.26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania Satysfakcja klientów
Aspekt: Jakość komunikacji z klientami i kanały komunikacji
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem: "Jakość komunikacji z klientami i kanały komunikacji" Satysfakcja klientów
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta Satysfakcja klientów
III.3. Współpraca z dostawcami
Aspekt: Zasady doboru i współpracy z podwykonawcami
Wskaźnik własny Lista kluczowych dokumentów i wymogów obowiązujących podwykonawców Współpraca z przewoźnikami
Kodeks dostawców
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia pracowników w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Kodeks Dostawców
Kultura współodpowiedzialności
Współpraca z przewoźnikami
G4-SO5 Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania Kodeks Dostawców
Kultura współodpowiedzialności
Społeczeństwo
V.1. Preferowany pracodawca
Profil organizacyjny
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci Struktura zatrudnienia w DB Schenker Logistics
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi Struktura zatrudnienia w DB Schenker Logistics
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy” Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów Bezpieczeństwo i higiena pracy
Aspekt: Poziom satysfakcji pracowników i kurierów
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Poziom satysfakcji pracowników i kurierów” Badania satysfakcji pracowników
Badania satysfakcji przewoźników i kurierów
Wskaźnik własny Wyniki badania satysfakcji pracowników i kurierów Badania satysfakcji pracowników
Badania satysfakcji przewoźników i kurierów
Aspekt: Szkolenia i edukacja
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Szkolenia i edukacja” Szkolenia w latach 2013 – 2014
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i kategorię zatrudnienia Szkolenia w latach 2013 – 2014
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. Rozwój w DB Schenker Logistics
V.2. Preferowany sąsiad
Wskaźniki ogólne
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem, czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania DB Schenker Logistics – preferowany sąsiad
Aspekt: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
G4-DMA Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Bezpieczeństwo na drogach
G4-SO2 Działania mające faktyczny i potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną Preferowany sąsiad
Kampania: „Czy jadę bezpiecznie?”
DB Schenker Logistics – preferowany sąsiad
Środowisko
IV.1. Terminale
Aspekt: Ograniczanie oddziaływania na środowisko
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „ograniczanie oddziaływania na środowisko (np. zielone terminale) DB Schenker Logistics – Eko operator logistyczny
G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację Zużycie energii i emisja CO2 w budynkach
G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii Zużycie energii i emisja CO2 w budynkach
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu Green IT
IV.2. Transport
Aspekty: Ograniczanie emisji CO2, Ograniczanie oddziaływania na środowisko
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „ograniczanie emisji CO2 (flota transportowa)” Jak redukujemy nasz negatywny wpływ na środowisko
G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Monitoring emisji
G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Monitoring emisji
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu Jak redukujemy nasz negatywny wpływ na środowisko
Ekonomiczna i bezpieczna jazda
IV.3. Produkty
Aspekt: Wachlarz oferowanych usług, w tym usługi dodatkowe i innowacyjne
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „wachlarz oferowanych usług, w tym usługi dodatkowe i innowacyjne” Eko-usługi
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi Usługi
G4-EN7 Redukcja zapotrzebowania na energię dostarczanych produktów lub usług Optymalizacja procesów operacyjnych
G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu Optymalizacja procesów operacyjnych
O raporcie
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Założenia raportu
G4-17 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Założenia raportu
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz wdrożenia zasad raportowania do zdefiniowania zawartości raportu Założenia raportu
G4-19 Kluczowe aspekty raportowania Założenia raportu
G4-20 Istotność aspektu wewnątrz organizacji Założenia raportu
G4-21 Istotność aspektu na zewnątrz organizacji Założenia raportu
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Założenia raportu
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Założenia raportu
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy i odpowiedź organizacji Założenia raportu
G4-28 Okres raportowania Założenia raportu
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Założenia raportu
G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itd.) O raporcie
G4-31 Osoba kontaktowa Kontakt
G4-32 Tabela GRI Tabela GRI
G4-33 Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Potwierdzenie weryfikacji