Raport Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2013/2014
PL EN
Wersja dla niedowidzących

Społeczeństwo

Promujemy różnorodność np. pod względem wieku, płci, wykształcenia, doświadczenia zawodowego. Dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana, doceniana i może realizować swój potencjał. Przyczynia się to do sukcesu całej organizacji. Budujemy kulturę bezpieczeństwa. Promujemy zmiany zachowań, nawyków i postaw pracowników pod kątem bezpieczeństwa. Naszym celem jest „Zero wypadków”.

Preferowany sąsiad

W DB Schenker Logistics kładziemy szczególny nacisk na dobre kontakty i współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnych w pobliżu naszych terminali i magazynów. Mamy świadomość uciążliwości dla mieszkańców, jakie wiążą się z naszą obecnością. Nasze terminale działają przez cała dobę, co może wiązać się z uciążliwym hałasem, np. w nocy. Mimo że przenosimy oddziały firmy poza duże miasta, nadal mamy sąsiadów, którzy mogą odczuwać negatywne skutki naszej działalności. Charakter naszych usług świadczonych klientom wiąże się z obecnością na drogach kilku tysięcy samochodów każdego dnia, co ma negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo na drogach.

Prowadzimy wiele projektów, których celem jest budowa relacji, dobrego sąsiedztwa i poznanie wzajemnych uwarunkowań.

Jednym z takich projektów jest badanie DB Schenker jako Preferowany Sąsiad, w którym pytamy o opinie na temat naszej działalności i ocenę wpływu jaki wywieramy. Do społeczności lokalnych kierujemy program wolontariacki Czas Pomagania. W ten sposób staramy się wspierać ważne inicjatywy i pomóc w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Kładziemy nacisk na edukację na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.Współpracujemy również z wieloma organizacjami dostarczając im nasze logistyczne know-how, niezbędne do ich funkcjonowania. Jesteśmy obecni na wielu uczelniach wyższych, dzieląc się praktyczną wiedzą.

DB Schenker Logistics – preferowany sąsiad

ZWIŃROZWIŃ

Chcąc lepiej poznać swoich sąsiadów i ich oczekiwania od roku 2010 r. prowadzimy cykliczne badania opinii mieszkańców okolic naszych oddziałów.

Projekt badawczy „DB Schenker jako preferowany sąsiad”
przynosi nam wiele informacji, które pomagają w planowaniu działań CSR i podejmowaniu długofalowych decyzji biznesowych. Trzecia edycja badania zaplanowana jest na drugą połowę 2015 roku.

Badamy opinie i oczekiwania sąsiadów wobec naszej firmy, a także pytamy, jak zdaniem mieszkańców powinny wyglądać sąsiedzkie relacje. Wyniki badania pokazały, że biznes powinien brać odpowiedzialność za otoczenie i nie musi bać się podejmowania kwestii drażliwych.

Wolontariat w DB Schenker Logistics

ZWIŃROZWIŃ

W DB Schenker Logistics prowadzimy działania z zakresu wolontariatu pracowniczego pod nazwą Czas Pomagania, realizowane w dwóch cyklach: Świąteczny Czas Pomagania oraz Zielony Czas Pomagania.

Pierwszy z nich odbywa się w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i wiąże się z organizacją świątecznych spotkań w domach dziecka, szpitalach, szkołach, świetlicach środowiskowych lub z pomocą zwierzętom w schroniskach. Drugi cykl działań wolontariackich realizujemy w okresie wiosenno-letnim. Pracownicy angażują się wtedy na rzecz działań ekologicznych i bezpieczeństwa na drogach.

103 projekty
na rzecz lokalnych społeczności pracownicy DB Schenker Logistics zrealizowali w latach 2013-2014. W części z nich - aż w 84 projektach, uczestniczyli nasi klienci i dostawcy.
Ważnym aspektem wolontariatu pracowniczego jest edukacja najmłodszych –
uczymy ich m.in. prawidłowego zachowania na drogach oraz zasad pierwszej pomocy.

297 projektów wolontariackich w latach 2008-2015:

149
Projektów Świątecznego Czasu Pomagania
148
Projektów Zielonego Czasu Pomagania
628
Średnia liczba pracowników w każdej edycji

Swoje działania realizujemy w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi typu szkoły, domy kultury, hospicja. Do projektów zapraszamy też partnerów biznesowych – klientów i dostawców. Wspólnie edukujemy dzieci i młodzież, remontujemy budynki i place zabaw, sadzimy drzewa, porządkujemy tereny zielone. Promujemy ochronę środowiska i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

To pracownicy decydują komu i jak chcą pomagać. Dwa razy do roku wspiera ich zespół kluczowych menedżerów oceniając projekty przeznaczone do realizacji spośród zgłoszonych pomysłów.

Warunkami niezbędnymi do przyznania grantu finansowego DB Schenker Logistics na realizacje projektu są: nakierowanie działań na społeczność lokalną i ich realizacja we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowej, instytucji publicznej, klientów i dostawców (przewoźników, kurierów) jak również konieczność wykonania projektu w pracy zespołowej.

Zaangażowanie pracowników w wolontariat
służy lokalnym społecznościom, ale też pozwala wyłonić liderów, wpływa na wzrost motywacji, integrację, uczy skuteczności w zdobywaniu celów.

Współpraca z NGO

ZWIŃROZWIŃ

Wykorzystujemy swoje doświadczenie i globalne know-how zapewniając obsługę logistyczną różnych wydarzeń, w tym także akcji filantropijnych prowadzonych przez zewnętrzne organizacje. Wspieramy duże, ogólnopolskie projekty obdarowując naszych partnerów wiedzą z dziedziny logistyki, w której jesteśmy specjalistami.

Nasza Ziemia i Sprzątanie Świata

ZWIŃROZWIŃ
Co roku na przełomie sierpnia i września,
odpowiadamy za dystrybucję materiałów promocyjnych kampanii Sprzątanie Świata. Przesyłki z Warszawy, w ramach sieci logistycznej DB Schenker Logistics, docierają do blisko 500 szkół i innych miejsc zaangażowanych w akcję.

Banki Żywności

ZWIŃROZWIŃ

Nieodpłatnie przewozimy produkty spożywcze, które za pośrednictwem wybranych Banków trafiają do najuboższych mieszkańców naszego kraju. Współpracujemy z olsztyńskim i lubelskim oddziałem Banków Żywności.

Szlachetna Paczka

ZWIŃROZWIŃ
Pomagamy w ramach Szlachetnej Paczki,
wspólnie z naszymi przewoźnikami i kuriermi wspieramy projekt logistycznie co roku dostarczając paczki do magazynów w całej Polsce. Nasi pracownicy uczestniczą też w akcji przygotowując paczki dla potrzebujących rodzin.

Bezpieczeństwo na drogach

ZWIŃROZWIŃ

Kwestie bezpieczeństwa są dla nas priorytetem. Temat ten dotyczy naszych pracowników, kurierów jak również społeczeństwa. Z racji naszej działalności ponad 3000 samochodów ciężarowych codziennie uczestniczy w ruchu drogowym. Dlatego ciągle doskonalimy ten aspekt.

W IV kwartale 2013 wdrożyliśmy Plan Bezpiecznej Jazdy
Formułuje on działania związane z odpowiednim sposobem rekrutacji i edukacji kurierów zatrudnianych przez współpracujące z DB Schenker Logistics firmy przewozowe.

W ramach Planu Bezpiecznej Jazdy organizujemy szkolenia prowadzone przez policję, ratowników medycznych i specjalistów w zakresie zabezpieczeń ładunków. Plan obejmuje również działania związane z weryfikacją i monitoringiem zachowań w pracy terminalowej (np. przy załadunku i rozładunku towarów) i na drogach. Określa też postępowanie w razie wypadku, działania powypadkowe i pomoc dla poszkodowanych kurierów.

Nasi kurierzy
przechodzą regularne szkolenia z pierwszej pomocy.

Od 2014 prowadzimy statystykę wypadków drogowych z udziałem kurierów DB Schenker Logistics.

Analizując przyczyny wypadków dzielimy się wnioskami. Każdy wypadek lub zdarzenie drogowe jest zgłaszane do Grupy Kierowniczej Spółki. W przypadku gdy wina leży po stronie naszego kuriera lub są poszkodowani uruchamiamy Działania Powypadkowe. Prosimy o analizę przyczyn wypadku oraz zebranie i przesłanie materiałów:

  • oświadczenie Przewoźnika,
  • wynik testu jazdy, w tym z modułu „Bezpieczna Jazda”,
  • informację nt. omówienia zaistniałych przyczyn i okoliczności zdarzenia na spotkaniu z Przewoźnikami/kuriermi oraz o podjętych działaniach prewencyjnych,
  • ocenę możliwości dalszej współpracy z Przewoźnikiem z uwzględnieniem jego podejścia do realizacji założeń z Planu Bezpiecznej Jazdy.

Kampania: „Czy jadę bezpiecznie?”

ZWIŃROZWIŃ
Od 1 listopada 2013 roku DB SCHENKER LOGISTICS prowadzi program „Czy jadę bezpiecznie?”
Informacja na samochodach zachęca użytkowników dróg do podzielenia się opinią na temat stylu jazdy kuriera pod numerem telefonu 500 707 000.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 21:00. W pozostałych dniach i godzinach zgłoszenia są przyjmowane automatycznie.

Średnio w miesiącu otrzymujemy ok. 150 zgłoszeń. Ponad 30% z nich to pochwały, większość to uwagi krytyczne. Następnego dnia od daty zgłoszenia przeprowadzana jest rozmowa z kurierem i jego Szefem - Przewoźnikiem.

Dzięki infolinii na bieżąco analizujemy problemy i promujemy bezpieczny styl jazdy.

Trzeźwość w miejscu pracy

ZWIŃROZWIŃ

W drugiej połowie 2014 r. rozpoczęliśmy podpisywanie trójstronnych umów, w których przewoźnik, firma ochroniarska oraz DB Schenker Logistics zobowiązywały się do przeprowadzania badań trzeźwości kurierów wyjeżdżających lub wjeżdżających do obiektów firmy. Obecnie takie umowy zostały podpisane z większością przewoźników. Temat ten wsparła akcja plakatowa odnosząca się do Polityki Trzeźwości, która obowiązuje w naszej firmie.